BR-Administratie

muntgeld

EXTRA VERHOOGDE VRIJSTELLING VOOR SCHENKING AAN KINDEREN

De eenmalig verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor kinderen tussen 18 en 35 jaar bedraagt in het jaar 2010 € 24.000. Deze eenmalige vrijstelling kan nog verder verhoogd worden tot een bedrag van € 50.000 als de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning of wordt gebruikt voor een dure studie. Hieraan zijn wel enkelen voorwaarden verbonden zoals hieronder beschreven. Wanneer u al gebruik had gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, kunt u alsnog voor een bedrag van € 26.000 gebruik maken van deze regeling.

SCHENKING OVER DE VERWERVING VAN EEN EIGEN WONING

De verhoogde vrijstelling van schenkbelasting over de verwerving van een eigen woning door een kind tussen de 18 en 35 jaar, wordt alleen verleend, als:

a).de schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de begunstigde (het kind) een eigen woning heeft verworven;

b).van de schenking een notariële akte is opgemaakt, waarin is opgenomen dat het geschonken bedrag bestemd is voor de verwerving van een eigen woning, en

c).desgevraagd met schriftelijke bescheiden wordt aangetoond dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en door de begunstigde (het kind) is aangewend voor de verwerving van de eigen woning.

d). Vanaf 2011, geldt dit ook voor de aflossing van de eigenwoningschuld, voor onderhoud en verbetring van de eigen woning. Minister de Jager heeft nog een wetsvoorstel ingediend om dit ook nog voor 2010 van toepassing te laten zijn.

SCHENKING VOOR DE BETALING VAN KOSTEN VAN EEN STUDIE OF DE OPLEIDING VOOR EEN BEROEP

De eenmalige verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor een schenking die is bestemd voor de betaling van kosten van een studie of de opleiding voor een beroep voor een kind, wordt alleen verleend als de kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk. De kosten moeten minimaal € 20.000 per jaar bedragen, exclusief de kosten voor levensonderhoud. Bovendien wordt de eenmalige vrijstelling ook niet verleend voor de aflossing van schulden die zijn aangegaan voor de financiering van een dergelijke studie of opleiding en wordt deze alleen verleend, als:

a).de schenking is aangegaan bij notariële akte waarin is vermeld voor de betaling van welke studie of opleiding de schenking is bedoeld en waarin ook is vermeld het bedrag van de verwachte kosten van die studie of opleiding;

b).de schenking is gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt voor zover het geschonken bedrag niet binnen twee kalenderjaren na het jaar waarin de schenking is gedaan aan de studie of opleiding is besteed, en

c).desgevraagd met schriftelijke bescheiden wordt aangetoond dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en, binnen de termijn, door de begunstigde (het kind) is aangewend voor de in de in de akte vermelde studie of opleiding.

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl